Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodaření ČSCH

17. 10. 2012
O tom, že některé kroky našeho vedení ČSCH jsou přinejmenším nestandardní, je věc všeobecně známá, ale o tom, jak moc je situace vážná, vypovídá níže uvedená revizní zpráva Ústřední revizní komise, kterou i se svým průvodním dopisem poskytl chovatelské veřejnosti přítel JUDr.Michal Danišovič.
S jejím obsahem chceme všechny čtenáře našich stránek touto cestou seznámit.
Přátelé, probuďme se, vždyť se jedná i o naše peníze!!!
Jiří Jackiv
 
 
 
Dobrý den přátelé,
neuvěřitelné se stalo skutečností. Nejprve byl odmítnut ke zveřejnění v
časopisu Chovatel můj článek, který se týkal kritiky podivných vztahů ČSCH a
VLL, které nejsou v souladu se schválenou smlouvou. Článek, který vám v příloze
zasílám, poslal předseda ÚRK ČSCH př. Kopřiva do redakce časopisu Chovatel.
Článek vychází ze schválené revezní zprávy ÚRK ČSCH, ke které se mohli členové
ÚV ČSCH a generální sekretář ÚV ČSCH od března letošního roku vyjádřit. Zářiová
schůze ÚV ČSCH vzala citovanou revizní zprávu na vědomí, bez jediné připomínky.
Článek byl již v časopisu vytištěn a časopis připraven k edici. Dnešní ÚV ČSCH
rozhodl o nevydání již připraveného listopadového čísla a bude tištěn nový
časopis bez tohoto článku, který zasílám v příloze. Tato legrace přijde ČSCH na
cca 75 000,-Kč. Další komentář myslím není zapotřebí.

S přátelským pozdravem JUDr.
Michal Danišovič
 
 
Z činnosti ÚRK ČSCH.
 
Ústřední revizní komise Českého svazu chovatelů (dále jen ÚRK) zaznamenala požadavky z řad členské základny na zveřejňování zápisů ze zasedání ÚRK ve Věstníku ČSCH, jako jsou zde zveřejňovány zápisy ze zasedání jiných ústředních orgánů Svazu a požadavky na zveřejňování revizních zpráv. ÚRK se těmito podněty zabývala. Konstatovala, že její zasedání se v naprosté většině zabývají pouze plánováním revizí a schvalováním revizních zpráv z realizovaných revizí. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány v zápisech ze zasedání tohoto orgánu a členské základně by žádné konkrétní informace. Byla by to pouze formalita, která by zbytečně blokovala ve Věstníku plochu použitelnou pro jiné informace. Zveřejňování celých revizních zpráv není možné s přihlédnutím k jejich obsáhlosti. Pro řadu čtenářů by to bylo nezáživné čtení, které by blokovalo rozsáhlou plochu Věstníku. Například poslední revizní zpráva, která byla ÚRK schválena a předložena Ústřednímu výboru ČSCH (dále jen ÚV) jako orgánu, který odpovídá za splnění opatření k nápravě, se skládá z 12 strojopisných stran textu formátu A4 a 4 přílohy s 11 strany. Na základě těchto skutečností ÚRK rozhodla zveřejňovat ve Věstníku ČSCH srozumitelný výtah z realizovaných a schválených revizních správ.
V tomto Věstníku Vám ÚRK předkládá výše zmíněnou poslední Revizní zprávu č. j. 355-2/2012 s názvem „Kontrola smluvních vztahů ČSCH s Výstavištěm Lysá nad Labem (dále jen VLL) a jejich plnění“. Všechny zde uvedené skutečnosti byly zjištěny z písemných dokumentů, které jsou k dispozici na Sekretariátu ÚV. Týkala se 6 výstav pořádaných v období od ledna 2010 do ledna 2012. Zástupci kontrolovaného subjektu byli s touto RZ seznámeni dne 13. 3. 2012. Vyjádřili se k ní písemně dne 31. 3. 2012. Toto vyjádření zjištěné skutečnosti nevyvrátilo. Revizní zpráva byla ÚV, který odpovídá za splnění opatření k nápravě, předložena na jeho 24. zasedání dne 11. 9. 2012. ÚV vzal zprávu na vědomí. 
První – Středočeská krajská výstava Náš chovatel 2010 8. 1. až 10. 1. 2010 – pořadatel VLL. Bylo zjištěno, že pořadatelům této výstavy ČSCH zapůjčil výstavní fundus a poskytl mu služby související se zpracováním přihlášek a tvorbou katalogu. Nebyla doložena smlouva o zapůjčení výstavního fundusu mezi ČSCH jako vlastníkem fundusu a VLL jako nájemcem, případně objednávka či žádost na zapůjčení fundusu. Nebyla doložena smlouva o poskytnutí služeb mezi ČSCH jako poskytovatelem a VLL jako příjemcem této služby, případně objednávka na tyto služby. Nebylo doloženo žádné usnesení ÚV, které by tuto činnost a za fakturovanou částku schválilo. Způsob a cenu za půjčování výstavního fundusu upravuje vnitrosvazový předpis nazvaný Půjčovní řád výstavního fundusu. Podle tohoto předpisu měl Svaz vyfakturovat VLL za zapůjčení výstavního fundusu částku 121 128,00 Kč bez DPH. Ve skutečnosti bylo vyfakturováno a uhrazeno pouze 50 000,00 Kč bez DPH, neuhrazeno bylo 71 000,00 Kč, což je škoda způsobená ČSCH. Za služby související se zpracováním přihlášek a tvorbou katalogu byly vyfakturována a uhrazeny pouze cestovní náhrady a mzdy zaměstnanců Sekretariátu a nedoložené náklady na služební auto. Nebyly účtovány skutečné náklady jako poštovné, obálky, papír, lamino, náplně do tiskáren a další spotřební materiál ani přiměřený podíl nákladů z ceny pořízení software na tvorbu katalogů. Vyčíslením těchto škod se ÚRK nezabývala, protože nemá na tuto činnost dostatečnou kapacitu. Odpovědní za tyto skutečnosti jsou ÚV ČSCH a jeho Sekretariát. Za Sekretariát tehdejší generální sekretář RNDr. Martin Smrček. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat do 25. září 2012 VLL částku 74 128,00 Kč. ÚRK upozornila na skutečnost, že v lednu 2013 bude částka promlčena. V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 74 128,00 Kč s příslušenstvím a současně předepsat RNDr. Martinovi Smrčkovi náhradu způsobené škody ve smyslu ustanovení Zákoníku práce.
Druhá – Celostátní výstava Chovatel 2010 12. – 14. 11. 2010 – pořadatel VLL. Bylo zjištěno, že pořadatelům výstavy ČSCH neúčtoval náklady na zapůjčení výstavního fundusu ve výši 100 380,00 Kč bez DPH, což je škoda způsobená Svazu. Odpovědný je GS Martin Kabát DiS. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat VLL částku 100 380,00 Kč. V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 100 380,00 Kč s příslušenstvím a současně předepsat Martinovi Kabátovi DiS. náhradu způsobené škody ve smyslu ustanovení Zákoníku práce.
Třetí – Středočeská krajská výstava Náš chovatel 2011 14. 1. až 16. 1. 2011 – pořadatel VLL. Bylo zjištěno, že ČSCH uzavřel s VLL smlouvu o pronájmu nebytových prostor na uskladnění výstavního fundusu platnou od 1. 5. 2011.  Byla sjednána měsíční cena nájmu ve výši 5 000,00 Kč + 20% DPH. Tato částka bude mezi oběma subjekty recipročně započítávána za zapůjčení výstavního fundusu či poskytované služby ČSCH.  Cena za zapůjčení výstavního fundusu na tuto výstavu byla 56 658,00 Kč včetně DPH. Cena za pronájem skladových prostor za období od 1. 5. do 31. 5. 2011 byla 48 000,00 Kč včetně DPH. VLL však byla z Fa č. 211580 ze dne 6. 10. 2011 započtena další reciprocita ve výši 15 342,00 Kč. Celkem tedy 72 000,00 Kč včetně DPH. Touto operací byla Svazu způsobena u faktury č. 211250 ze dne 25. 5. 2011 škoda ve výši 8 658,00 Kč. Odpovědní jsou ÚV a jeho Sekretariát. Za Sekretariát GS Martin Kabát a za ÚV předseda Jiří Král, který je jeho přímým nadřízeným. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat VLL částku 8 658,00 Kč. V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 8 658,00 Kč s příslušenstvím a současně předepsat Martinovi Kabátovi Dis. náhradu způsobené škody ve smyslu ustanovení Zákoníku práce a předsedovi ÚV Jiřímu Královi podle obecně závazných předpisů.  
Čtvrtá - Celostátní výstava mladých králíků 2011 16. – 18. 9. 2011 – pořadatel VLL. Bylo zjištěno, že dne 19. 12. 2011 se uskutečnilo na základě usnesení ÚV č. 257/17/6f-2/2011 ze dne 13. 12. 2011 v Lysé nad Labem jednání s VLL. Za ČSCH byli pověřeni jednat člen ÚV RSDr. J. Hron a GS Martin Kabát DiS. Bez pověření ÚV se zúčastnil i předseda ÚV J. Král. Na jednání uzavřeli předseda ÚV J. Král a člen ÚV RSDr. J. Hron Dohodu o zaplacení, ve které mj. prominuli VLL zaplacení částky 22 534,00 Kč z faktury vystavené ČSCH za zapůjčení výstavního fundusu na tuto výstavu č. 211580 ze dne 6. 10. 2011, což je škoda způsobená ČSCH. Odpovědnost za tento skutek i škodu z něho vyplývající nesou předseda ÚV J. Král a člen ÚV RSDr. J. Hron. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat VLL částku 22 534,00 Kč. V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 22 534,00 Kč s příslušenstvím a současně předepsat náhradu způsobené škody předsedovi ÚV Jiřímu Královi a členovi ÚV RSDr. Jaroslavu Hronovi podle obecně závazných předpisů. Současně na stejném jednání souhlasili předseda ÚV J. Král a člen ÚV RSDr. J. Hron se započtením reciprocity popsané v předchozím odstavci ve výši 15 342,00 Kč bez pověření ÚV, čímž způsobili ČSCH škodu. Jmenovaní nesou za tento skutek a tuto škodu. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat VLL částku 15 342,00 Kč. V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 15 342,00 Kč s příslušenstvím a současně předepsat náhradu způsobené škody předsedovi ÚV Jiřímu Královi a členovi ÚV RSDr. Jaroslavu Hronovi podle obecně závazných předpisů. U faktury související s touto výstavou č. 211612 ze dne 17. 10. 2011, která byla splatná 31. 10. 2011 a zaplacena VLL 1. 2. 2012 nebyla účtována ze strany ČSCH sjednaná smluvní pokuta ve výši 1 700,00 Kč. Za tento skutek i škodu z něho vyplývající je odpovědný GS Martin Kabát DiS. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat VLL částku 1 700,00 Kč.  V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 1 700,00 Kč s příslušenstvím.
Pátá – Celostátní výstava Chovatel 2011, 18. – 20. 11. 2011 – pořadatel VLL. Bylo zjištěno, že Dne 19. 12. 2011 se uskutečnilo na základě usnesení ÚV č. 257/17/6f-2/2011 ze dne 13. 12. 2011 v Lysé nad Labem jednání s VLL. Za ČSCH byli pověřeni jednat člen ÚV RSDr. J. Hron a GS Martin Kabát DiS. Bez pověření ÚV se zúčastnil i předseda ÚV J. Král. Na jednání uzavřeli předseda ÚV J. Král a RSDr. J. Hron bez pověření ÚV Dohodu o zaplacení, ve které mj. prominuli VLL zaplacení částek 27 372,00 Kč a 50 765,00 Kč za zapůjčení výstavního fundusu pro tuto výstavu. Tím byla ČSCH způsobena škoda ve výši 78 137,00 Kč. Odpovědnost za tento skutek i škodu z něho vyplývající nesou předseda ÚV J. Král a člen ÚV RSDr. J. Hron. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat VLL částku 78 137,00 Kč. V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 78 137,00 Kč s příslušenstvím a současně předepsat náhradu způsobené škody předsedovi ÚV Jiřímu Královi a členovi ÚV RSDr. Jaroslavu Hronovi podle obecně závazných předpisů. Dle usnesení ÚV č. 247/15/8e/2011, první odrážky ze dne 25. 10. 2011 měla být s VLL uzavřena smlouva na služby při Celostátní výstavě Chovatel 2011 na částku 62 251,00 Kč bez DPH. Předseda ÚV J. Král rozhodl pověření ÚV prominout VLL částku 10 252,00 Kč bez DPHa podepsal smlouvu na částku 52 000,00 Kč bez DPH. Tím byla ČSCH způsobena škoda ve výši 10 252,00 Kč. Odpovědnost za tento skutek i škodu z něho vyplývající nese předseda ÚV J. Král. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat VLL částku 10 252,00 Kč. V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 10 252,00 s příslušenstvím a současně předepsat náhradu způsobené škody předsedovi ÚV Jiřímu Královi podle obecně závazných předpisů.
Šestá - Středočeská krajská výstava Náš chovatel 2012 13. 1. až 15. 1. 2012 – pořadatel VLL. Bylo zjištěno, že na základě usnesení ÚV č. 257/17/6f-2/2011 ze dne 13. 12. 2011 byl pověřen RSDr. Jaroslav Hron a GS jednáním s ředitelem VLL Ondřejem Matoušem o zapůjčení výstavního fundusu pro 7. středočeskou výstavu. Usnesení ukládá, že fundus bude zapůjčen po uhrazení všech pohledávek, které má ČSCH za VLL a podpisu smlouvy pro zapůjčení výstavního fundusu v předloženém znění. Jednání se uskutečnilo dne 19. 12. 2011 a bez pověření ÚV se zúčastnil i předseda ÚV J. Král. Výsledkem jednání bylo:
a)     všechny pohledávky nebyly uhrazeny.
b)    smlouva o zapůjčení fundusu nebyla podepsána, přestože ji ÚV usnesením č. 257/17/6f-1/2011 na stejném zasedání schválil.
c)     fundus byl zapůjčen VLL bez řádné smlouvy
Odpovědnost za tento skutek i případné následné škody z něho vyplývající nesou předseda ÚV J. Král a člen ÚV RSDr. J. Hron. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: dodržovat usnesení svazových orgánů a dodržovat vnitrosvazovou směrnici Půjčovní řád výstavního fundusu. Zapůjčený výstavní fundus na tuto výstavu nebyl dodnes vyfakturován. Cena půjčovného a tím i škoda způsobená Svazu činila 83 636,00 Kč. Podle zjištění ÚRK fakturaci pozastavil předseda ÚV J. Král, který odpovídá za tuto škodu. ÚRK stanovila následující opatření k nápravě: vyfakturovat VLL částku 83 636,00 Kč. V případě, že nebude faktura ve stanoveném termínu uhrazena, podat u příslušného soudu žalobu na VLL o vydání bezdůvodného obohacení na částku 83 636,00 Kč s příslušenstvím a současně předepsat náhradu způsobené škody předsedovi ÚV Jiřímu Královi podle obecně závazných předpisů.
Celková škoda zjištěná touto RZ způsobená ČSCH je 391 777,00 Kč.
V případě, že nebude škoda zjištěná touto revizní zprávou ČSCH uhrazena, ÚRK stanovila v opatřeních k nápravě, podat příslušnému státnímu zastupitelství podnět k šetření, zdali nedošlo k trestnému činu porušování předpisů při zprávě cizího majetku. Bude-li na základě tohoto šetření sděleno obvinění proti konkrétní osobě, připojit se k řízení o náhradu škody. Za splnění stanovených konkrétních opatření k nápravě zjištěných nedostatků je odpovědný ÚV a jeho Sekretariát.

Z pověření ÚRK ČSCH z revizní zprávy zpracoval její předseda Vladimír Kopřiva.